S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. este persoană juridică împuternicită în condițiile legii de autoritățile administrației publice locale pentru prestarea serviciilor aferente activităților de gestionare a relațiilor cu clienți sau potențiali clienți ai societății.
Împuternicitul va procesa datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor legale în vigoare și va acționa sub instrucțiunile clare, specifice și stricte ale S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L., angajații acestuia și partenerii contractuali, procesând datele cu caracter personal în scopul executării contractului încheiat între client și furnizorul S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.
Datele cu caracter personal se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a vă contacta on-line sau off-line.
Informațiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră. Tipurile de informații colectate vor varia în funcție de activitatea și scopul colectării. Informațiile personale pot include: numele și prenumele, codul numeric personal, data nașterii, adresa de e-mail, adresa de domiciliu / reședință, numărul de telefon, cont bancar, etc. Datele furnizare de către clienți sunt strict confidențiale, iar S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. se angajază să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane neautorizate și să le utilizeze pentru și în legătură cu scopul pentru care au fost colectate.

Scopul utilizării și dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate în scopul și în legătură cu încheierea, derularea și executarea contractelor pentru furnizarea de servicii, confirmarea, evoluția și starea comenzilor sau serviciilor, facturarea și încasarea valorii produselor și serviciilor oferite, evaluarea produselor și serviciilor oferite.
De asemenea, datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru activități de marketing, reclamă, publicitate, campanii promoționale, atribuire premii și alte beneficii, în baza acordului dumneavoastră exprimat pentru aceste scopuri.
S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către alți parteneri contractuali, dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităților pentru care au fost colectate.
S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră altor parteneri contractuali numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranță și că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Drepturile clienților, persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În cele ce urmeză vă aducem la cunoștință drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate în contextual prelucrării datelor dumneavoastră personale conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmeză:
a) dreptul la informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
b) dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.;
c) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele cu caracter personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele in cauză;
d) dreptul de a vă adresa justiției în situația în care ați suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
f) dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care au fost furnizate către S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole, din partea S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L., dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile cu privire la aceste date;
g) dreptul la rectificare – aveți dreptul de a corecta datele pe care S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. le deține în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
h) dreptul de a fi uitat ( ștergerea datelor ) – în anumite circumstanțe, puteți cere ca datele pe care le deține S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. să fie șterse din evidențele noastre;
i) dreptul la restricționarea prelucrării – în anumite condiții, aveți dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.;
j) dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin înaintarea unei cereri scrise, datate și semnate, pe care o puteți expedia prin poștă sau curier la adresa din Mioveni, str. Livezilor, nr. 1, cod postal 115400, sau depune personal la sediul S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.