Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Ultilizatorul este obligat să achite facturile reprezentând contravalorea servicului de care a beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor. Data emiterii și temenul de scadență se înscriu pe factură.

Neachitarea facturii la apă-canal în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întârziere, după cum urmează:

  1. a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare;
  2. b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data stadenței;
  3. c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constitiue venit al Operatorului.