1. Cum evităm mirosul neplăcut al canalizării?

 Subsolurile blocurilor insalubre și urât mirositoare vor accentua disconfortul dumneavoastră mai ales pe timpul verii. Tot mai mulți cetățeni au solicitat intrevenții la canalele din jurul blocurilor, care erau colmatate sau înfundate cu diverse deșeuri și emanau un miros accentuat. Deși echipele din cadrul S.Ed.C. Mioveni au acționat prompt, situația persită în subsolurile unor blocuri, unde conductele sunt colmatate sau avariate.  

Cu siguranță aceste solicitări se înmulți în sezonul cald, așa că ținem să vă anunțăm că asemenea intervenții, în spații private, așa cum sunt și subsolurile imobilelor și ale asociațiilor de proprietari, pot fi efectuate de către societatea noastră contra cost (curățenie, mentenață și service).

Totodată vă reamintim că mirosul puternic neplăcut este cauzat de cele mai multe ori de cetățenii care transformă canalizarea în coș de gunoi. Funcționarea precară a sistemului de canalizare este rezultatul degradării resturilor alimentare, deşeurilor menajere sau din plastic care nu au ce căuta acolo și care favorizează formarea depunerilor pe pereţii conductelor, a dopurilor, înfundarea canalului. Uleiurile şi grăsimile, în mod special, se lipesc de pereţii conductelor şi miros urât. În plus, în combinaţie cu alte resturi alimentare, acestea formează depuneri solide, foarte rezistente, care aderă la pereţii conductelor. În afară de mirosul emanat, aceste depuneri afectează grav sistemul de canalizare.

2. Cum se face verificarea și înlocuirea apometrelor defecte?

Apometrul (contorul de apă) este aparatul de masură care sta la baza facturarii serviciilor prestate și este montat într-un cămin amplasat la limita de proprietate a utilizatorului, fiind ultima componentă a rețelei publice. Apometrele sunt instalate și întreținute de către operatorul serviciului public de alimentare cu apă (SC Servicii Edilitare pentru Comunitate SRL). Verificarea exactității indicațiilor contorului de apă se face ca obligație legală a operatorului/prestatorului sau dacă utilizatorul solicită în scris această operațiune.

Procesul de verificare a apometrelor defecte se inițiază în 3 situații:

  1. Abonatul S.C. Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL depune la registratura societății o cerere tip prin care se solicită verificarea contorului de apă rece. Trebuie să știți că în cazul în care contorul de apă funcționeaza corect, cheltuielile cu verificarea vor fi suportate de către abonat.
  2. Ca urmare a analizei de citire efectuată de către operatorul date.
  3. Ca urmare a constatării în teren a unor neconformități de către operatorul de teren.

În urma acestor constatări, operatorii de teren (metrologi) se deplasează la adresa respectivă, pentru verificarea apometrului. Metrologul conectează Optohead-ul la contor, operează cu laptopul verificând înregistrările din contor și se urmăreste raportul erorilor și alarmelor.

În urma verificărilor se poate constata fie că apometrul nu prezintă nici o defecțiune, fie că apometrul este defect: defect electronic (din raportul erorilor și alarmelor), aer in instalație, lipsă afișaj (lipsă semnal radio), ori este spart.

Dacă apometrul nu prezintă nicio defecțiune, abonatul poate renunța la verificarea metrologică sau:

a) poate solicita montarea unui contor etalon (legarea în serie a altui apometru) și se efectuează citiri de 2 ori pe săptămână, timp de 2 săptămâni. Dacă rezultatul nu este corect (citirea consumului pe cele 2 apometre este diferit) se procedează la schimbarea apometrului din lotul de apometre în garanție. Dacă rezultatul este corect, se întocmește devizul pe lucrare.

b) abonatul solicită verificare metrologică în cazul unei unități specializate. Dacă apometrul nu este defect, cheltuiala va fi suportată de către abonat; dacă apometrul este defect, cheltuiala va fi suportată de societate și se va înlocui apometrul.

Dacă în urma verificărilor din teren se constată ca apometrul este defect, se va întocmi de către metrolog un referat care contine tipul problemei și se va fotografia apometrul. În timpul verificărilor realizate de către metrolog se va genera raportul erori/alarme din softul de verificare. În funcție de rezoluția dosarului, se poate ajunge la stornarea facturii. În cadrul aceleiași facturi se stornează consumul facturat eronat și se facturează cantitatea de apă reprezentând media consumului din ultimele 12 luni.

3. Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a apelor uzate menajere, orășenești și pluviale stabilește relațiile dintre Utilizator și Operator la punctul de delimitare între instalația interioară a Utilizatorului și rețeaua publică, care este constituit de contorul de branșament pentru sistemul de alimentare cu apă, respectiv căminul de racord pentru sistemul de canalizare.

Punctul de delimitare între Operator și Utilizator este căminul de branșament (secțiunea ieșirii din contor  în sensul de curgere a apei), pentru alimentarea cu apă, și căminul de racord (aflat pe domeniul public), pentru preluarea la canalizare. În cazul în care branșamentul nu este încă contorizat sau în situația în care contorul este amplasat la subsolul condominiului, punctul de delimitare  între rețeaua Operatorului și cea a Utilizatorului va fi considerat punctul de branșare la rețeaua publică.

Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare al acestuia, iar branșamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorității administrației publice locale, în conformitate cu prevederile art. 3, lit.I și art. 28, pct. 7 din Legea 241/2006 actualizată.

4. În ce condiții poate înceta contractul de prestări servicii de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu S.Ed.C. Mioveni 

Furnizarea și/sau prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Mioveni se face numai în baza contractului încheiat cu SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni. Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a apelor uzate menajere, orășenești și pluviale stabilește relațiile dintre Utilizator și Operator la punctul de delimitare între instalația interioară a Utilizatorului și rețeaua publică.

Contractul dintre Operator (S.Ed.C. Mioveni) și Utilizator poate înceta în următoarele cazuri:

  1. Prin acordul scris al părților.
  2. Prin denunțarea unilaterală a contractului de către Utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare, după achitarea taxei de închidere și a debitelor către Operator.
  3. Prin denunțarea unilaterală de către Operator, în cazul în care împuterniciții acestuia sunt împiedicați să verifice sau să citească contoarele, ori să verifice și să remedieze defecțiunile la instalațiile care sunt proprietatea sa, atunci când acestea se află pe proprietatea Utilizatorului.
  4. În caz de dizolvare a Operatorului sau de preluare a activității de către alt Operator.

Denunțarea de către Operator a contractului se face cu o notificare prealabilă de 15 zile, cu excepția cazurilor în care rezilierea se face la cererea Utilizatorului.

5. Informații generale. Ce este...?

branșament – partea din rețeaua publică de distribuție care face legatura între rețeaua publică și rețeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparținând utilizatorilor. Branșamentul deservește un singur utilizator. Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparține rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia;

aviz de branșare / racordare – document scris dat de către furnizorul de servicii de apă și de canalizare, în legatură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu apă din instalațiile sale a unui consumator, respectiv de preluare în instalațiile sale de canalizare publică a apelor uzate și meteorice evacuate de către utilizator;

debranșat – persoană fizică sau juridică care nu mai beneficiază de serviciul de alimentare cu apă;

deconectare – ansamblul lucrărilor efectuate de către furnizor, la limita instalațiilor dintre coloanele principale de alimentare și instalații proprii ale apartamentului;

furnizor - persoana juridică care asigură, pe baze contractuale, comercializarea cu apă între producători și utilizatori;

consumator – acea persoană fizică sau juridică, care în baza unui contract sau convenție de furnizare, beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă;

reţea de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi utilizatori independenţi;

reţea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulţi utilizatori independenţi;

operator – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare – prestare, emisă de A.N.R.S.C., care asigură furnizarea apei potabile şi/sau industriale, respectiv preluarea, epurarea şi deversarea în emisar a apelor uzate;

condominiu - imobil, bloc de locuinţe, clădire – o proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate prin apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar restul, părţi aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;

apartament - parte dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, alături de cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;

utilizator – orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având branşament propriu de apă, şi care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.

6. Verificarea apometrelor

SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni exploatează, întreține, repară și verifică contoarele instalate la branșamentul fiecărui utilizator. Verficarea periodică se face conform dispozițiilor de metrologie în vigoare și se suportă de către operator.

Contoarele suspecte de înregistrări eronate se demontează de către operator și se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat.

În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, cheltuielile de verificare, montare și demontare vor fi suportate astfel:

  • De către utilizator, dacă contorul a fost admis din punct de vedere metrologic;
  • De către operator, dacă contorul a fost respins din punct de vedere metrologic cu valori superioare (a înregistrat mai mult decât volumul de apă tranzitat prin contor);

În situația în care contorul supus verificării a fost declarat respins cu valori inferioare (a înregistrat mai puțin decât volumul de apă tranzitat prin contor), cheltuielile de montare - demontare vor fi suportate de către utilizator.

În cazurile de declarare ca respins a contorului, S.Ed.C. Mioveni va proceda la o rectificare a facturării luând în calcul un consum stabilit ca o medie a consumurilor zilnice anterioare pe un an de zile. Atunci când media consumului nu se poate face pe un an de zile, se va lua în calcul media cantităților înregistrate existente în evidența noastră. Perioada pentru care contorul este considerat respins metrologic este perioada scursă de la ultima factură și până la data verificării metrologice prin care s-a constatat deficiența în funcționare a contorului.

Operatorul SC S.Ed.C. Mioveni schimbă, pe cheltuiala sa (exceptând cazurile în care vina aparține utilizatorului), contorul instalat la branșamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că este defect, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la constatare. Constatarea defecțiunii se face în termen de cel mult 72 de ore de la sesizare.

7. Eliberarea avizului și întocmirea proiectuui de branșament apă și racord canalizare

S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. este o firmă modernă şi dinamică de proiectare şi asistenţă tehnică în domeniul serviciilor edilitare. Misiunea noastră este de a concepe şi elabora instalaţii şi reţele edilitare, de a oferi servicii profesionale şi complete venind în întâmpinarea nevoilor și cerințelor clienților.

Procesul de eliberare a avizului pentru obținerea autorizației de construcție și cel de execuție a proiectelor de branșament apă și racord canalizare sunt două activități foarte importante în cadrul Serviciului Apă-Canal, fiind obligatorii pentru solicitantul (persoană fizică sau juridică) care dorește să beneficieze de serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

Eliberarea avizului pentru obținerea autorizației de constuire

Cererea de eliberare a avizului va fi depusă împreună cu documentația tehnică (plan de situație, plan de încadrare în zonă, memoriu tehnic) la Biroul Contractare Facturare (parter), unde clientul va achita și taxa pentru eliberarea avizului, în valoare de 36,82 lei (fără TVA).

Eliberarea avizului se realizează în termen de 30 de zile de la depunerea cererii.

Cum obținem proiectul de branșament apă și racord canalizare?

Clientul/solicitantul depune o cerere privind execuția proiectului, ce va fi însoțită de actul de proprietate, copie BI/CI, plan de încadrare în zonă și plan de situație.

Cererea și documentația se depun la Biroul Contractare Facturare (parter), unde clientul achită și taxa pentru execuția proiectului, în valoare de 150 RON (cu TVA).

Întocmirea proiectului de execuție branșamente apă și racord canalizare se execută de către personalul specializat din cadrul unității noastre, sau poate fi făcut și cu o altă firmă specializată.

8. Cum evităm înghețarea contoarelor și a rețelelor de apă?
S.Ed.C Mioveni atrage atenția asupra necesității întreprinderii de măsuri pentru preîntâmpinarea problemelor legate de riscul de îngheț a branșamentelor și apometrelor. Îngheţarea contorului determină blocarea și deteriorarea sa, iar acest lucru poate duce la inundarea căminului, lipsa apei dar și la cheltuieli inutile pentru eventualele reparații sau înlocuirea apometrului.
Conform legii, consumatorii trebuie să asigure protecția și integritatea fizică a căminului de apometru, a contorului și subsolul blocului. Pentru evitarea unor avarii, termoizolarea conductelor trebuie să se facă cu materiale speciale. 
Protejarea/protecția contorului este o obligație a utilizatorului și se face prin măsuri proprii. Orice reparație sau înlocuire de contor care se datorează unei cauze străine de voința Operatorului (îngheț, incendiu, șoc exterior) sunt efectuate de către Operator pe cheltuiala exclusivă a Utilizatorului. 
Căminul de apometru trebuie și el protejat deoarece înghețul apei începe prima dată de aici, după care se propagă către branșament și rețeaua de apă. Trebuie să vă asigurați că acesta are capacul închis și nu se infiltrează apă.
Recomandări:
1. Verificați periodic starea căminului de branșament și a contorului, fără a deschide căminul de contor atunci când se înregistrează temperaturi sub -5°C;
2. Protejarea contorului, dacă se află într-un cămin neizolat, se poate realiza utilizând plăci din poliuretan/polistiren extrudat. Nu se folosesc materiale ce absorb umezeala (paie, textile, hârtie);
3. Pentru apometrele amplasate în subsoluri, se recomandă reducerea suprafeţelor gurilor de ventilaţie pentru a menţine temperatura peste limita de îngheţ a contoarelor și izolarea conductelor din subsoluri și scări de bloc. 
4. La înghețarea apometrului nu trebuie folosită apă fierbinte sau flacără deschisă pentru dezghețare. Dacă este încălzit forțat, țeava poate exploda cauzând daune grave.

Eventualele probleme apărute la serviciul de alimentare cu apă și canalizare pot fi anunțate în dispeceratul non-stop al S.Ed.C Mioveni, la unul din următoarele numere de telefon: 0348/457.102; 0736.202.067.