DECLARATII AVERE SI INTERESE - 2023

Director General Tudose Nicolae Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Tehnic Ciobanu Viorel Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Economic Pauna Iulia Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Serviciu Patrimoniu Sandu Gheorghe Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Departament RU  Corcodel Ionut Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae

 

DECLARATII AVERE SI INTERESE - 2022

Director General Tudose Nicolae Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Tehnic Ciobanu Viorel Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Economic Pauna Iulia Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Serviciu Patrimoniu Sandu Gheorghe Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Departament RU  Corcodel Ionut Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae

 

DECLARATII AVERE SI INTERESE - 2021

Director General Tudose Nicolae Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Director Tehnic Ciobanu Viorel Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Director Economic Pauna Iulia Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Serviciu Patrimoniu Sandu Gheorghe Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Departament RU  Corcodel Ionut Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae

 

 

DECLARATII AVERE SI INTERESE - 2020

Director General Tudose Nicolae Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Tehnic Ciobanu Viorel Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Economic Pauna Iulia Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Serviciu Patrimoniu Sandu Gheorghe Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Departament RU  Corcodel Ionut Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae

 

 

DECLARATII AVERE SI INTERESE - 2019

Director General Tudose Nicolae Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Tehnic Ciobanu Viorel Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Economic Pauna Iulia Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Serviciu Patrimoniu Sandu Gheorghe Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Serviciu Apa Canal  Rizea Florian Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae