CONVOCATOR

În conformitate cu dispozițiile art. 13, art. 110, art.113 lit. (m), art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 13, alin.1 lit. ( g ), art. 16, alin. (1), lit. (e) și alin. (2), art. 31, art. 33, art. 35 din actul constitutiv al S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L se convoacă prin Director General și Administrator Unic, ec. Nicolae Tudose, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților în data de 15.07.2021, orele 18.00, la sediul Centrului Cultural Mioveni cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii unui credit pentru capital de lucru in valoare de 1000.000 lei de la Banca Transilvania SA. pe o perioada de 12 luni.
2. Diverse.

În cazul în care pe data de 15.07.2021 nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală ordinară a Asociaților pentru data de 23.07.2021, orele 17,00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.
Convocarea se publică pe site-ul societății, pentru liberul acces al asociaților și în mass-media locală.

ADMINISTRATOR,
Tudose Nicolae – Director General