Factura reprezintă documentul ce justifică furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Iată care principalele elemente regăsite pe factura emisă de S.Ed.C Mioveni și ce înseamnă acestea:

Nr.

Denumire

element factură

Explicație

1.    

Data facturii

Data emiterii facturii

2.    

Data scadenței

Termenul de plată a facturii

3.    

Număr contract

Numărul contractului încheiat cu S.Ed.C Mioveni pentru prestarea/furnizarea serviciului de apă-canal.

4.    

Perioadă facturare

Perioada pentru care se face facturarea consumului.

5.    

Loc de consum

Locul unde sunt folosite serviciile de apă-canal

6.    

Adresă livrare

Adresa de corespondență a clientului, localitatea, strada, nr., bloc, apart., cod postal – poate fi diferită de cea a locului de consum.

7.    

Nume client

 

 

Date personale ale clientului

persoană fizică/persoană juridică.

8.    

Adresă client

9.    

CUI

10.            

Nr. Reg. Comerțului

11.            

Cont bancar

12.            

Index vechi

Diferența dintre cele două valori indică cantitatea de apă consumată (în mc).

13.            

Index nou

14.            

Consum mc

Numărul de mc apă consumați în perioada facturată.

(Diferența între indexul nou și indexul vechi)

15.            

Curațenie scară

Serviciu optional ce poate fi prestat de către societatea noastră.

16.            

Canalizare

Cantitatea de apă evacuată de consumatorii casnici la canalizarea oraşului. 

17.            

Apă potabilă

Cantitatea efectivă de apă consumată în perioada menționată.

18.            

Întreținere subsol

Serviciu optional ce poate fi prestat de către societatea noastră.

19.            

Total valoare (lei)

Suma de plată corespunzătoare serviciului respectiv.

20.            

Total factură curentă cu TVA

Suma de plată corespunzătoare facturii curente.

21.            

Sold anterior neachitat

Suma tuturor facturilor precedente neachitate.

Dorim să vă reamintim că plata se va face la termenul înscris pe factură, iar întârzierea va atrage după sine penalități de 0,03% pentru fiecare zi, conform contractului.