DECLARATII AVERE SI INTERESE - 2022

Director General Tudose Nicolae Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Tehnic Ciobanu Viorel Declaratie de interese Declatatie de avere Curriculum vitae
Director Economic Pauna Iulia Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Serviciu Patrimoniu Sandu Gheorghe Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae
Sef Departament RU  Corcodel Ionut Declaratie de interese Declaratie de avere Curriculum vitae

 

 

 

 

General Tudose Nicolae Declaratie de interese Declatatie de avere
Director Tehnic Ciobanu Viorel Declaratie de interese Declatatie de avere
Director Economic Pauna Iulia Declaratie de interese Declaratie de avere
Sef Serviciu Patrimoniu Sandu Gheorghe Declaratie de interese Declaratie de avere
Sef Serviciu Apa Canal  Rizea Florian Declaratie de interese Declaratie de avere